Người phụ trách Nguyễn Thị Kim Dung
Cập nhật gần nhất 06/09/2023
Thời gian hoàn thành 2 giờ 12 phút
Thành viên 4
 • Danh sách videos
  • Video 1 - 5 lợi ích lớn nhất khi dùng CRM
  • Video 2 - Định nghĩa Dữ liệu thô - tiềm năng - cơ hội - khách hàng
  • Video 3 - Định nghĩa UTM
  • Video 4 - Cách đánh dấu thất bại trên hệ thống
  • Video 5 - Các lưu ý khi chăm sóc khách hàng
  • Video 6 - Các yếu tố cần theo dõi để cải thiệu hiệu quả bán hàng
  • Video 7 - Các yếu tố cần theo dõi để cải thiện hiệu quả bán hàng
 • Slide học tập
  • Slide Tối ưu hoá hệ thống CRM trong hoạt động bán hàng
 • Bài kiểm tra
  • Quiz - Tối ưu hóa hệ thống CRM trong hoạt động bán hàng
   10 xp